මෝක්ෂට මිලියන 2ක් දිනන්න පුළුවන් නම් මටත් දිනන්න පුළුවන්