අපේ දළදා හාමුරුදුවෝ ඉන්නකල් අපිට විනකටින්න කාටවත් බෑ !