නත්තල වෙනුවෙන් අපි කරන්නම ඕන දේ Sirasa Lakshapathi