ඉස්සර දවසක

ජීවන රඟමඩලෙහි අපි නොදැන, අපෙන් මැවෙන,
නේකවිද චරිත,තුන් ඉරියව්වෙන්ම
ප්‍රතිනිර්මාණය කරන
ප්‍රතිභාන්විත සොඳුරු හිතැත්තා

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් සමඟින්