රටම සරසන සිරස නත්තලට අදත් දහස් සංඛ්‍යාත ජන ගඟක් ! සුන්දර නත්තලේ සිරි අසිරි විඳගන්න හෙට දවසත් ඔබ වෙනුවෙන් සිරස නත්තල් කලාපය සූදානම් !