පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඇති තරම් විනෝද වෙන්න..නත්තලේ අසිරි විඳගන්න.. හෙටත් එන්න සිරස නත්තල් කලාපයට