දරුවොත් එක්ක රටම සරසන සිරස නත්තලට ආවොත් හිම ලන්තයට එන්න අමතක කරන්න එපා.