පවුලේ හැමෝමත් එක්ක සතුටුවෙන්න ..නත්තලේ සිරි අසිරි විඳගන්න වෙන කොහේ යන්නද ? රටම සරසන සිරස නත්තලට එන්න.