නත්තල් කලාපයට එන හැම පොඩිත්තටම හිත පිරෙන්න තෑගි දිනාගන්නත් පුලුවන් !