රටම සරසන සිරස නත්තල, දෙසැම්බර් 21,22,23 සිරස නත්තල් කලාපය