රුපියල් මිලියන දෙකේ ප්‍රශ්නය

රුපියල් මිලියන දෙකේ ප්‍රශ්නය !
සිරස ලක්ෂපතියේ රුපියල් මිලියන දෙක ජයග්‍රහණය කල ගාල්ලේ හංසිනි කවින්දි

ඔබට අපගේ සුබ පැතුම් !