පදම වැරදුනේ අසාද් සාලිටද ? විජේපාලටද ? Cook Pakshaya