පාර්ලිමේන්තුව කුස්සිය වගේ වුණාම ? හරි අවුල් ! Cook Pakshaya