ටැන්සානියාවේ ජනප්‍රිය කෑමක් ,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරක් හදනවා දැකලා තියෙනවද ?