ශෙලින්ඩා පාරමී ආව ලක්ෂපතියේ හොඳම ටික Lakshapathi with Shelinda & Parami