වාද විවාද මැද මරික්කාර් සහ අශෝක් කුක් පක්ෂයට එකතු වෙයි