කඳ සුරිදුන් සුරත දැරූ ස්වර්ණ වේලායුදය MBC / MTV මුලස්ථාන පරිශ්‍රයට වැඩමවීම.