දාන හැම comment එකම මම $$$$$ කරනවා – ඉරාජ් ඇත්ත කතා කරයි Y-Cafe