හැමදාම වගේ නැතුව KING දීපු වෙනස් intro එක බැලුවද ?