හිතුවේවත් නැති වෙලාවට මේ වගේ තෑග්ගක් ලැබුණොත් ඔබ මොනවා කරයිද ?