මිහින්තලාවට සිරස – 2018 දහස් සංඛ්‍යාත බැතිමතුන් මිහින්තලය පුදබිම වෙත !