දැන් පෙන්නනවා.. සෙනසුරාදා උදෑසන 10.30 ට සිරස ටීවී ඔස්සේ