අහස් ගැඹට පෙනෙන ඓතිහාසික මිහින්තලය පුදබිම දැකගන්න.