ඓතිහාසික මිහින්තලය පුදබිමේ ”මිහිඳු මහ පෙරහැර, ආරම්භය