ප්‍රියංකා චොප්රා එක්ක lift එකේ තනි වුණොත් ඔබ මොනවා කරාවිද ?