ජනයි ප්‍රියයි එක්ක මේ ඉරිදා Happy Sunday අරගෙන එනවා. ඉරිදා උදේ 9 යට.. හිනා නොවී බලන්න එන්න.