කළු ගං දිය යට සැඟවුණු නැපෝහාමිගේ ජීවිතය කෙසේ අවසන් වේවිද ? “මිණිගංදෑල”