ඔබට හීනයක් බඳු වූ අපේ සුන්දර අතීතයට ඔබව කැඳවාගෙන යන්න අවසරයි…. “මිණිගංදෑළ”