සුභද්‍ර අපේ ගෙදර ආවා.ඉක්මනට ආවොත් අල්ලගන්න පුළුවන් ! අද නීල පබළු ටෙලි නාට්‍යයෙන් …