සුපිරි සිනමා තරු සිහිනය යථාර්තයක් බවට පත් කරගත් ටිෂානි සහ සංජය … ඔබට අපගේ සුභ පැතුම්