ලොවටම අභියෝග කළ දක්ෂයින් සමගින් ! උද්වේගකර තරගයක ඇරඹුම ! ඉරිදා | රාත්‍රී 9