සුපිරි සිනමා චාරිකාවේ අවසන් මහා රාත්‍රියට ඔබ සූදානම්ද ?