ප්‍රවීන තිර රචක සහ සිනමා අධ්‍යක්ෂක කලා කිරීති ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහතා ” ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජෙම්ස් පීරීස් ශූරීන් ”ගැන කතා කරයි.