විශ්වය දිනන – විශ්මය සොයන – දස්කම් – විස්කම් සමඟින් ලෝකෙට නොදෙවෙනි අපි | ඉරිදා රාත්‍රී 9 ට