මේ මඟ බලාසිටි චිත්‍රපටයයි… සිරස අළුත් අවුරුදු තෑග්ග