අප්‍රේල් 14 වෙනිදා රාත්‍රී 9 ට … කෝඩුකාර හැන්දෑව බලනවද?