පැහැසරාට විශ්ව වෙනුවෙන් කරන්න පුලුවන් වටිනම දේ ? අද පැහැසරා