අවසන් මහා තරගයෙන් පස්සේ අදීපගේ නමත් වෙනස්වෙයි Most Popular Singer of the Series Sumeeraka Adeepa