මුට්ටියට ගහලා විතරක් මදි.. බිඳෙන්නත් ඕනේ සිරස තරු අවුරුද්ද Munchee සමඟ