සෙල්ලම් ගිටාර් එකක් නිසා අවුරුදු 12 ක් යනකන් තාත්තා එක්ක කතා කලේ නෑ – Ammai Puthai