ලංකාවේ ගෑණු ළමයි මට වශීවෙනවා Celebrity Rapid Fire – Devnaka Porage – HLH