විහාරගේ මතකය නැතිවී කුරුළුගේ මතකය යළි එයිද? – Neela Pabalu