පොරවන්න අමාරුයි ගරහන්න ලේසියි – පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමීන් වහන්සේ – Sirasa Dhamma