සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 86 – 2021.02.12