සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 53 – 2020.12.24