සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 46 – 2020.12.15