සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 161 – 2020.11.06