දිලිසෙන දෙනෙත ඔබේ – Indrani Perera ft. Nadini Premadasa – Sulan Kurullo