සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 144 – 2020.10.12