සිරිසෝම උපාසකගේ බොරුව අහුවෙයිද? – අද සල් මල් ආරාමය තුලින් – Sal Mal Aramaya